You are here: Iris Wiki>Main/Bio Web>HybridizerShimizuHiroshi (revision 12)EditAttachSubscribe

Hybridizer Hiroshi Shimizu

Japan

Hiroshi Shimizu made a major step forward in development of Pseudata varieties with his use of 'Gubijin' (2005) as a pod parent. The American Iris Society honored him with the Hybridizer Award in 2006.

Registrations/Introductions:

Japanese: 'Chigo-No-Kanzashi', 'Gansyo', 'Gotenbina', 'Hana-No-Yoi', 'Himeno', 'Hyojyo-No-Mai', 'Koshui- No-Asa', 'Miharu', 'Nishikiori', 'Oba', 'Reisyun', 'Yaemomiji', 'Yuki Kemuri', 'Yukijishi',

Siberian: 'Ama-No-Hane', 'Roku Oji',

Species Hybrids: 'Akimatsuri', 'Benibutae', 'Byakuya No Kumi', 'Chaki', 'Gubijin', 'Karyu', 'Kinshikou', 'Okagami', 'Roryu', 'Ryu No Kanmuri', 'Ryugan', 'Samon', 'Shirabyoshi', 'Shiryukyo', 'Shoryu No Mai', 'Sunadokei', 'Takamagahara', 'Take No Sato', 'Taremurasaki', 'Tsukiyono', 'Umibotal', 'Yarai', 'Yasha', 'Yoru No Akari', 'Yotsugi', 'Yukiyanagi',

-- Main.RPries - 2012-01-22
Edit | Attach | Print version | History: r14 | r13 < r12 < r11 < r10 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r12 - 16 May 2016, Harloiris
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback