See Show Calender

*
 

Hybridizer Viktor Manannikov (1956-2016)

Moskovskaya Oblast, Russia

Registrations/Introductions:

Standard Dwarf Bearded: 'Abbat', 'Afrikanets', 'Balagur', 'Chepchik', 'Koshachiy Glaz', 'Novoseliye', 'Pervomay', 'Vestnik', 'Vishniovy Likior', 'Zagliadeniye'.

Tall Bearded: 'Alisa V Zazerkalie', 'Aurora Prima Star', 'Cherny Korol', 'Dulber', 'Grozovoy Pereval', 'Medovaya Vishnia', 'Sirenevoe Oblako', 'Sretenka', 'Sviataya Elena',

-- BobPries - 2012-05-18
Topic revision: r20 - 07 Jul 2016, ruiris
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback