See Show Calender

*
 

You are here: Iris Wiki>Main/Bio Web>HybridizerShimizuHiroshi (03 Mar 2022, Harloiris)Edit Attach

Hybridizer Hiroshi Shimizu

Japan

Hiroshi Shimizu made a major step forward in development of Pseudata varieties with his use of 'Gubijin' (2005) as a pod parent. The American Iris Society honored him with the Hybridizer Award in 2006.

Recipient of the Foster Memorial Plaque in 2020.

Registrations/Introductions:

Japanese: 'Chigo-No-Kanzashi', 'Gansyo', 'Gotenbina', 'Hana-No-Yoi', 'Himeno', 'Hyojyo-No-Mai', 'Koshui- No-Asa', 'Miharu', 'Nishikiori', 'Oba', 'Reisyun', 'Soushu', 'Yaemomiji', 'Yuki Kemuri', 'Yukijishi',

Siberian: 'Ama-No-Hane', 'Roku Oji',

Species Hybrids: 'Akimatsuri', 'Benibutae', 'Byakuya No Kumi', 'Chaki', 'Gubijin', 'Karyu', 'Kinshikou', 'Okagami', 'Roryu', 'Ryu No Kanmuri', 'Ryugan', 'Ryumon', 'Samon', 'Shimo Murasaki' 'Shirabyoshi', 'Shiryukyo', 'Shoryu No Mai', 'Sunadokei', 'Takamagahara', 'Take No Sato', 'Taremurasaki', 'Tsukiyono', 'Umibotal', 'Yarai', 'Yasha', 'Yoru No Akari', 'Yotsugi', 'Yukiyanagi',

-- Main.RPries - 2012-01-22
Topic revision: r16 - 03 Mar 2022, Harloiris
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback