You are here: Iris Wiki>Main/Bio Web>HybridizerShimizuHiroshi (03 May 2018, Betsy881)Edit Attach

Hybridizer Hiroshi Shimizu

Japan

Hiroshi Shimizu made a major step forward in development of Pseudata varieties with his use of 'Gubijin' (2005) as a pod parent. The American Iris Society honored him with the Hybridizer Award in 2006.

Registrations/Introductions:

Japanese: 'Chigo-No-Kanzashi', 'Gansyo', 'Gotenbina', 'Hana-No-Yoi', 'Himeno', 'Hyojyo-No-Mai', 'Koshui- No-Asa', 'Miharu', 'Nishikiori', 'Oba', 'Reisyun', 'Soushu', 'Yaemomiji', 'Yuki Kemuri', 'Yukijishi',

Siberian: 'Ama-No-Hane', 'Roku Oji',

Species Hybrids: 'Akimatsuri', 'Benibutae', 'Byakuya No Kumi', 'Chaki', 'Gubijin', 'Karyu', 'Kinshikou', 'Okagami', 'Roryu', 'Ryu No Kanmuri', 'Ryugan', 'Ryumon', 'Samon', 'Shirabyoshi', 'Shiryukyo', 'Shoryu No Mai', 'Sunadokei', 'Takamagahara', 'Take No Sato', 'Taremurasaki', 'Tsukiyono', 'Umibotal', 'Yarai', 'Yasha', 'Yoru No Akari', 'Yotsugi', 'Yukiyanagi',

-- Main.RPries - 2012-01-22
Topic revision: r14 - 03 May 2018, Betsy881
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback