*
  

You are here: Iris Wiki>Main/Bio Web>HybridizerSushkovaNataliya (02 Sep 2020, Harloiris)Edit Attach

Hybridizer Nataliya Sushkova

Stavropol Krai, Izobilnenskiy, Russia

Registrations/Introductions:

Standard Dwarf Bearded: 'Krem Briule', 'Medovy Martsipan', 'Potseluy Fei', 'Volshebny Larchik', 'Zolotoy Tigrionok'.

Tall Bearded: 'Dzhelsamino','Fialkovy Parfum','Fleyta Bogov', 'Lunnaya Melodiya', 'Super-Mozaika', 'Prodlis Ocharovaniye','Shokoladny Master', 'Tayna Atlantidy', 'Utro Pamira', 'Vaslikovy Ray'.

-- Main.RPries - 2012-05-18
Topic revision: r17 - 02 Sep 2020, Harloiris
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback