See Show Calender

*
 

Hybridizer Vladimir Yakovchuk (aka Volodymyr Yakovchuk)

Sumskaya obl., Ukraineyakovchuk

The Ukrainian names are also listed in the registrations as Svitlana and Volodymyr. The wiki uses the usual English aliteration for these names. See also Svetlana Yakovchuk.
"AVANT GUERRE : les Iris en Ukraine, Svitlana et Vladimir Yakovchuk", in IRIS et BULBEUSES n°172, 2022, p. 11.

Registrations/introductions:

Tall Bearded: 'Bilopillia', 'Dolia Khorobrykh', 'Dzharala Saymu', 'Hromoverzhets', 'Korolava Sarad Zabr', 'Mifichny Grotask', 'Mriinytsia Vesna', 'Nafrytovy Palats', 'Nich Ubralas Zolotom', 'Nichna Vervechka Zebr', 'Vals Kokhannia', 'Vanilne Nebo V Dolniakh', 'Veselkove Sviato', 'Volkhv'.

-- Main.RPries - 2012-05-18
Topic revision: r10 - 04 Nov 2023, Af83
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback