Hybridizer Vladimir Yakubchik

Krasnodar, Russia

Registrations/Introductions:

Standard Dwarf Bearded: 'Bryzgi Shampanskogo', 'Dobry Vecher', 'Fantik', 'Parad Oseni', 'Pole Chudes', 'Printsessa', 'Radomir', 'Rubina'.

Tall Bearded: 'Chiornoye More', 'Den I Noch', 'Doktor Novikova', 'Korosheye Nachalo', 'Poisk', 'PrŠµmiyera', 'Sladkiy Plen', 'Tioply Vecher', 'Udachny Korol', 'Upoitlny', 'V Dushe Kostior', 'Zolotaya Obitel'.

-- Main.RPries - 2012-05-18

This topic: Main/Bio > WebHome > HybridizerYakubchikVladimir
Topic revision: 26 Apr 2016, ruiris
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback